PROJEKT B2B

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

W dniu 18 grudnia 2012 roku Kancelaria Doradztwa Podatkowego TAX LONGA podpisała z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-18-073/12-00 w ramach działania 8.2  Wpieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Tytuł projektu:

Innowacyjna platforma B2B szansą na dalszy rozwój

Kancelarii Doradztwa Podatkowego TAX-LONGA

Kwota wydatków projektu to 167 140,00 PLN (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści PLN)

Kwota wydatków objętych wsparciem to  112 998,00 PLN (sto dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem PLN)

Dedykowany projekt będzie służył budowie narzędzia informatycznego służącego optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych jakie zachodzą pomiędzy Kancelarią Doradztwa Podatkowego TAX LONGA, a jej partnerami biznesowymi.

Załączniki:

Zapytanie WWW - Formularz Ofertowy PDF - Formularz Ofertowy DOC